Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Placówka Opiekuńczo - Wychowawczą Typu Rodzinnego nr 5 w Nowej Rudzie

http://pow-nowaruda.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://pow-nowaruda.bip.klodzko.pl/
Deklaracja dostępności cyfrowej

Kategoria menu:


Deklaracja dostępności

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego nr 5 w Nowej Rudzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://pow-nowaruda.bip.klodzko.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 18.02.2013.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.05.2015.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości ze względu na skanowanie

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników.

Deklarację sporządzono dnia : 15.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Skróty [CTRL] oraz [+] pozwalają na powiększanie zawartości strony , [CTRL] oraz [-] służą do pomniejszania zawartości, skrót [CTRL] oraz [ 0 ] powoduje przywrócenie domyślnego skalowania serwisu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Teresa Felczak-dyrektor, adres poczty elektronicznej teresafelczak@interia.pl , telefon kontaktowy: 748668596. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego nr 5 w Nowej Rudzie mieści się na posesji ogrodzonej z każdej strony, wjazd na posesję prowadzi przez bramę a także dojście bramką. Wejście do budynku znajduje się na parterze z jednym stopniem wysokości. Od strony ogrodu znajduje się drugie wejście do budynku przez taras przy salonie, które ma zejście trzy stopniowe.
 • 2. Korytarze na parterze są dwupoziomowe i prowadzą do pomieszczeń takich jak wc, salon, pokój dzieci, łazienka, kuchnia z jadalnią.. Na piętro posesji prowadzą drewniane schody. Na piętrze znajdują się dwa korytarze na dwóch poziomach wysokości, które prowadzą do trzech pokoi dzieci i łazienki.
 • 3. W budynku nie ma wind i z powodu kilku poziomów budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek nie ma platform i pochylni, jest możliwość korzystania z systemów bluetoouth.
 • 4. Na terenie posesji znajdują się ogólnie 3 miejsca parkingowe, które nie są specjalnie opisane jako miejsca dla osób niepełnosprawnych ale jedno z nich może pełnić taką rolę z racji bezpośredniego usytuowania przy wejściu do budynku.
 • 5. Na terenie placówki może przebywać osoba z psem asystującym.
 • 6. W placówce jest możliwość korzystania z tłumacza języka migowego lub online w razie konieczności.


Data publikacji: 17.03.2021 14:44 Autor: Teresa Felczak